GARANCIJA

Proizvodi iz prodajnog programa CEE-MED d.o.o.  (u daljem tekstu: Distributer), na koje se odnose uslovi i odredbe garancije, su medicinska sredstva namijenjena samoupotrebi od strane krajnjih korisnika i svrstavaju se u dvije grupe:

  1. Reagensi – testovi
  2. Uređaji

Proizvođači proizvoda za samoupotrebu iz prodajnog program Distributera garantuju da njihovi proizvodi nemaju nedostataka u izradi i materijalu.

Distributer za proizvode namijenjene samoupotrebi obezbjeđuje zamjensku garanciju u skladu sa uslovima garancije proizvođača proizvoda.

Dužina zamjenske garancije varira u zavisnosti od vrste proizvoda i načina upotrebe proizvoda od strane krajnjeg korisnika proizvoda. 

Distributer će izvršiti zamjenu proizvoda u slučajevima ako kupac u roku unutar osam /8/ dana od dana kupovine konstatuje da je proizvod nekompletan, oštećen ili neispravan.

Ako unutar 8 dana od dana kupovine proizvoda, a prilikom prve upotrebe,  kupac ustanovi da je proizvod oštećen ili nekompletan, može ga zajedno s originalnim računom vratiti na prodajnom mjestu na kojem je proizvod kupljen u svrhu zamjene.  Zamjena proizvoda može se izvršiti isključivo kada je uz proizvod priložen i original račun o kupovini uređaja, te ako vanjsko pakiranje proizvoda nije na bilo koji način oštećeno/ mijenjano. Dodatan uslov za zamjenu uređaja za samoupotrebu jeste da na uređaju nisu nastala fizička oštećenja nakon otvaranja vanjskog pakiranja od strane kupca.

Zamjena proizvoda po isteku roka 8 dana od dana kupovine primjenjuje se isključivo na uređaje.

Ako kupac uređaja tokom vijeka upotrebe utvrdi da je uređaj neispravan, potrebno je da pošalje  pismeno obrazloženje reklamacije sa nazivom uređaja na mail info@cee-med.com, nakon čega će kupac biti kontaktiran u svrhu otklanjanja uzroka reklamacije.

Distributer će nakon konstatacije uzroka neispravnosti  uređaja odlučiti o daljem postupanju i o tome obavijestiti  korisnika uređaja i prodajno mjesto na kojem je uređaj kupljen.

Ukoliko Distributer konstatuje da je reklamirani uređaj korišten u skladu sa uputama proizvođača i da se uzrok reklamacije ne može riješiti uz pomoć tehničke podrške Distributera, kupcu će reklamirani uređaj biti zamijenjen novim. Zamjena uređaja se obavlja na prodajnom mjestu na kojem je uređaj kupljen.

Medicinski uređaji se ne mogu zamijeniti unutar osam /8/ dana od dana kupnje ako je vanjsko pakiranje proizvoda na bilo koji način oštećeno ili se na uređaju konstatuju fizička oštećenja koja su mogla nastupiti nakon otvaranja vanjskog pakiranja.

Distributer će izvršiti zamjenu uređaja unutar garancijskog perioda proizvoda ukoliko utvrdi opravdanost razloga reklamacije,

Distributer ne garancijom ne pokriva zamjenu i popravku uređaja za samoupotrebu za kvarove ili oštećenja na uređajima uzrokovane pogrešnom upotrebom, zloupotrebom, mehaničkim oštećenjima, nedostatkom razumne brige, rukovanja suprotno uputstvu za upotrebu, usljed korištenja neodobrenog potrošnog materijala, požarom ili bilo kojim drugim radnjama izvan ljudske kontrole.

Osim kako je navedeno u gornjim paragrafima, Distributer se odriče svih drugih garancija, implicitnih ili izričitih, uključujući garancije  o utrživosti ili prikladnosti za određenu svrhu s obzirom na namjenu korištenja proizvoda. Distributer  neće biti odgovoran ni za kakvu direktnu, posljedičnu ili slučajnu štetu.

Scroll to Top